Hungarian (formal)Română (România)English (United Kingdom)
Ma 2017. Decembrie 11., Luni, Árpád és Árpádina napja van. Holnap Gabriella napja lesz.
Alapszabály PDF Imprimare Email
There are no translations available.

 

ALAPSZABÁLY (fordítás)

ERDÉLYI GENEALÓGIAI TÁRSASÁG

 

I. FEJEZET - MEGNEVEZÉS, SZÉKHELY ÉS JOGI FORMA:

1. cikkely - A szervezet alapítói az alapító okiratban és az alapszabályban felsorolt 5 személy, akiket a következőkben mint alapítótagok nevezünk.

2. cikkely - A szervezet neve: ERDÉLYI GENEALÓGIAI TÁRSASÁG

3. cikkely - A szervezet székhelye: Románia, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy, Nicolae Iorga u. 59 sz., 10-es th., F lépcső, 26-os lakrész. A székhelyet a Közgyűlés határozata alapján változtatni lehet, ugyanezen a településen, vagy máshol az országban, az érvényben levő törvényes előírások betartásával. A fiókegységek a szervezet alegységei, jogi személyiség nélkül, tevékenységüket a szervezet Vezetőtanácsától kapott határok között fejtik ki, a jelen alapszabály betartásával. A szervezet egy román magánjogi személy, politikamentes és vagyoni célok nélküli és az ilyenekre az alkalmazandó román törvénykezés hatása alatt áll.

4. cikkely - A szervezet meghatározatlan időre alakult.

 

II. FEJEZET - A SZERVEZET CÉLJA ÉS MŰKÖDÉSI TERÜLETE

5. cikkely - Az Erdélyi Genealógiai Társaság - amely egy non-profit szervezet, tehát nem haszonszerzési, pénzbeni és egyéb vagyonszerzési - célja:
- a genealógiai tudományos és oktatási általános és helyi hagyományok ápolása

- a tagok családkutatási tevékenységének a támogatása

- egy szervezett keret megteremtése a hivatásos és amatőr családkutatók részére

- egy genealógiai kis könyvtár és saját adatbázis megteremtése (szakkönyvek, mágneses hordozókon levő kiadványok, honlap, stb.)

- a genealógiai közlemények kiadásának, a régiek újra kiadásának segítése

- a tagság időszakos találkozóinak, a különböző konferenciák és családkutatási tudományos előadások megszervezése

- kapcsolatfelvétel és -tartás hasonló célú romániai és külföldi szervezetekkel

- más, jellegzetes programok lebonyolítása

- erdélyi családkutató központok létrehozása és működtetése

 

III. FEJEZET - A SZERVEZET VAGYONA

6. cikkely - A szervezet kezdeti vagyonát az alapítótagok által befizetett 10.000.000 lej alkotja, amelyet a következő források egészítenek ki:

a. az új tagok szervezetbe való belépési díja (az érvényes országos, havi minimálbérrel megegyező összeg), az 5o-es taglétszám eléréséig

b. a tagság éves tagdíja (legkevesebb 25 eurónak megfelelő lej)

c. a saját és a tagok közös kiadványainak értékesítéséből származó bevételek

d. különböző pályázatokon elnyert összegek

e. romániai és külföldi magánszemélyek pénzbeni adományai

7. cikkely - A szervezet vagyona csak az 5. cikkelyben megjelölt célokra használható. Minden, a célok megvalósítását nem szolgáló művelet semmisnek számít.

8. cikkely - A szervezet vagyona, az érvényes előírásoknak megfelelően megjelenik a könyvelésben. A pénzfölösleget romániai bankoknál nyitott számlákon kell őrizni, a törvényeknek megfelelően. A szervezet költségvetési tervet és éves mérleget készít, az előírásoknak megfelelően. A vagyonkezelést szakképesített személyzet végzi és az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi, időszakonként.

9. cikkely - A pénzügyi év egybeesik a kalendarisztikus évvel. Az első költségvetési év a szervezet hivatalos bejegyzésétől számítandó.

 

IV. FEJEZET - A SZERVEZET TAGJAI

10. cikkely - A szervezet tagjai:

- alapítótagok és utólag, a jelen alapszabályban leírtak szerint felvett tagok

- pártoló-tagok, a szervezet tevékenységét támogatók soraiból

- tiszteletbeli tagok

11. cikkely - A szervezet tagja lehet bárki, kinek kérését az alapszabály előírásainak megfelelően a közgyűlés elfogadta és aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

- ismeri és elfogadja a szervezet céljkitűzéseit

- támogatja anyagilag a szervezet müködését

- kifizeti a belépési- és az éves tagdíjat

12. cikkely - A tagoknak kötelességük az operatív vezetés hatáskörükbe eső felkéréseinek eleget tenni és résztvenni a közgyűlésen. A tagok, az alapítók kivételével legkevesebb 25 eurónak megfelelő lej éves tagdíjat fizetnek.

13. cikkely - A tagsági viszony a következő esetekben szűnik meg:

- ha valaki lemond tagságáról, a szervezet vezetőtanácsának értesítésével. A lemondás az értesítés iktatásától számított egy hónap után lesz érvényes.

- a tagok kizárhatók a Közgyűlésen jelenlevők 2/3-as arányú döntésével.

- a tagsági viszony megszűnése után, a kilépett/kizárt tagok nem követelhetnek részt a szervezet vagyonából.

 

V. FEJEZET - A SZERVEZET MŰKÖDÉSE

14. cikkely - Az Erdélyi Genealógiai Társaság az alapítótagok szabad társulásával létrejött önálló szervezet, céljai megvalósításához szükséges saját vagyonnal.

15. cikkely - A szervezet fontosabb testületei:

- a Közgyűlés

- az Elnök

- az Alelnök

- a Vizsgálóbizottság

A Közgyűlés a szervezet legfelső vezető szerve, melyet a tagok együttesen alkotnak, függetlenül attól, hogy alapítótagok-e vagy sem.

A választott testületek a Közgyűlésnek tartoznak beszámolási felelősséggel.

A Közgyűlés a következő esetekben üll össze:

- évente egyszer rendes/soros ülésre

- soronkivüli / rendkivüli ülésekre ahányszor szükséges, a tagok 1/3-ának, vagy a vezetőtanács 2/3-ának, illetve az alelnök kérésére azokban az esetekben amikor a megoldandó kérdések nem halaszthatók az első soros gyűlésig.

A közgyűlés határozatképes a tagság egyszerű többségének jelenlétében. Döntés-képtelenség esetén, a második összehíváskor a megjelentek számától eltekintve a Közgyűlés határozatképesnek számít.

A Közgyűlésekről jegyzőkönyv készül, melyet a jegyzőkönyv-vezető, az ülésvezető elnök és 3, a közgyűlés által erre a célra megbízott / hitelesítő tag ír alá.

16. cikkely - A tagok összehívása a kitűzött időpont előtt, legkevesebb 14 nappal történik, a napirend és lehetőség szerint a székházban hozzáférhető, megvitatandó anyagok (levélben, vagy fax-on való) közlésével. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendet és közgyűlés napját, óráját, valamint az összejövetel helyszínét. A szervezetről, illetve a szervezet rendezvényeiről szóló, mindennemű sajtóinformáció is hivatalos értesítésnek számít.

A tagok véleménye írásban / levélben is kérhető, az így hozott döntések egyenértékűek a közgyűlések határozataival, ugyanazon szavazati arányok betartásával. Ezekben az esetekben a vezetőtanács összesíti a válaszokat és közli az eredményt a tagokkal.

17. cikkely - A Közgyűlés munkálatait a vezetőtanács elnöke, vagy egy erre megbízott másik tag vezeti. A határozatokat nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozzuk. Szavazategyenlőség esetén a vezetőtanács elnökének döntése az irányadó. A határozatok a távol maradt tagokra is érvényesek.

18. cikkely - A közgyűlés egyszerű többséggel hozza döntéseit, a következő esetek kivételével:

- kizárás a szervezetből, amelyhez az ösztaglétszám 2/3-os egyetértése szükséges.

- a szervezet felszámolása vagy céljainak megváltoztatása, amelyhez az össztaglétszám 2/3-os egybehangzó szavazata szükséges.

A Közgyűlés feladatköre:

- megbeszéli és jóváhagyja a szervezet Alapszabályát valamint ennek módosításait.

- eldönti a szervezet megszűnését vagy egyesülését más szervezettel.

- elemzi a szervezet tevékenységét, jóváhagyja a terveket, az éves költségvetést.

- megválasztja, illetve visszahívja az Igazgatótanács és a Vizsgálóbizottság tagjait

- más, az alapszabályban rögzített feladatok.

17. cikkely - A szervezet irányítását az Igazgatótanács végzi, amely a közgyűlések közötti időszakban ennek határozatait hajtja végre.

A Vezetőtanácsnak 3 tagja van.

A titkársági feladatokat egy személy végzi.

18. cikkely - A Vezetőtanács feladatköre:

- irányítja és követi a szervezet tevékenységét

- kapcsolatokat tart más non-guvernamentális szervezettel, közhivatalokkal

- elkészíti a tervezeteket, a mérleget és beszámolókat

- jóváhagyja az utazási költségek elszámolását

Az igazgatótanács iratai szervezeti papíroknak számítanak.

Három igazolatlan hiányzás esetén az igazgatótanács tagjai lecserélhetők.

Az igazgatótanács elnöke a szervezetet képviseli a hatóságokkal és hivatalokkal fennálló kapcsolatokban, a törvényhatóságok és más jogi személyek előtt.

19. cikkely - A Vizsgálóbizottság:

- tagjait a közgyűlés választja.

- éves küldetésre megválasztott 3 tagból áll

Feladatköre:

- ellenőrzi a szervezet gazdasági tevékenységét és erről beszámol a közgyűlésnek

- ellenőrzi a szervezet pénzügyi alapjait és az alkalmazottak ilyen irányú tevékenységét

A vizsgálóbizottség tagjai résztvehetnek a szervezet gyülésein, de az igazgatótanácsban nincs szavazati joguk.

20. cikkely - A szervezet Elnöke:

Az Elnök a szervezet végrehajtó vezetője és az alapszabály szerinti, hatáskörébe tartozó feladatkört látja le. A közgyűléstől kaphat más megbizást is.

A szervezetet jogi- vagy fizikai személyekkel szemben csak az elnök aláírásával lehet elkötelezni. Ha vagyoni kérdések is felmerülnek, illetve a szervezet pénz-alapjai is érintettek, a megfelelő iratokat a könyvelő is aláírja.

A jogi elkötelezettséggel is járó iratokat a szervezet bedolgozó jogásza is láttamozza.

21. cikkely - Az Elnök fontosabb felatköre:

- megszervezi és vezeti a szervezet tevékenységét, a programok és tervek elvégzését a közgyűlés és az igazgatótanács határozatainak értelmében, ezekről időszakonként beszámolókat készít és előterjeszti őket.

- az érvényes rendelkezéseknek megfelelően összeállítja és az igazgatótanácsban elfogadásra előterjeszti a Szervezési és müködési szabályzatot.

- jóváhagyja a Belső Rendszabályt és ellenőrzi ennek betartását.

- biztosítja a szervezet egész tevékenységében az érvényes törvényi rendelkezések bevezetését és az alkalmazandó szabályozások betartását.

- összehívja az igazgatótanácsot, előkészíti a napirendet, részt vesz a megvitatásra kerülő dokumentumok összeállításában, ellemzi a kitűzött célok megvalósítását.

 

VI. FEJEZET - ALAPSZABÁLYMÓDOSÍTÁS, A SZERVEZET MEGSZŰNÉSE, ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

22. cikkely - Az Alapszabály módosítása és a szervezet megszűnése csak az érvényes törvények és a jelen szabályzat előírásainak betartásával lehetséges.

Ha a bármely esemény bekövetkeztekor érvényes törvények nem rendelkeznek másképp, a következő események a szervezet megszűnéséhez vezetnek:

- a szervezet céljait nem lehet megvalósítani

- a szervezet fizetésképtelenség miatt nem folytathatja működését

- a közgyűlés ilyen irányú határozata

- más, a törvényekben szereplő esetek.

23. cikkely - A szervezet megszűnéskori vagyona, az akkor érvényben levő törvényes előírá-soknak megfelelően, a közgyűlés határozata alapján, 2/3-os szavazattöbbséggel átadandó a Kovászna megyei, Sepsiszentgyörgy, Kós Károly u. 10 sz. alatt bejegyzett Székely Nemzeti Múzeum Alapítványnak.

24. cikkely - A szervezetnek saját bélyegzője és azonosítója van, amelyek román és magyar nyelven tartalmazzák a szervezet nevét, megalakulási évét és helységét, az ország nevét.

25. cikkely - Jelen alapszabály értelemszerűen kiegészül a romániai magánjogi személyekre vonatkozó törvények előírásaival.

 

Aláírások: Kocs János

Kocs Irén

Nagy István-Zsolt

Nagy Annamária

Kocs András

Ultima actualizare în Marţi, 16 Aprilie 2013 09:07