Hungarian (formal)Română (România)English (United Kingdom)
Ma 2018. január 20., szombat, Fábián és Sebestyén napja van. Holnap Ágnes napja lesz.
Alapszabály PDF Nyomtatás E-mail

 

ALAPSZABÁLY (fordítás)

ERDÉLYI GENEALÓGIAI TÁRSASÁG

 

I. FEJEZET - MEGNEVEZÉS, SZÉKHELY ÉS JOGI FORMA:

1. cikkely - A szervezet alapítói az alapító okiratban és az alapszabályban felsorolt 5 személy, akiket a következőkben mint alapítótagok nevezünk.

2. cikkely - A szervezet neve: ERDÉLYI GENEALÓGIAI TÁRSASÁG

3. cikkely - A szervezet székhelye: Románia, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy, Nicolae Iorga u. 59 sz., 10-es th., F lépcső, 26-os lakrész. A székhelyet a Közgyűlés határozata alapján változtatni lehet, ugyanezen a településen, vagy máshol az országban, az érvényben levő törvényes előírások betartásával. A fiókegységek a szervezet alegységei, jogi személyiség nélkül, tevékenységüket a szervezet Vezetőtanácsától kapott határok között fejtik ki, a jelen alapszabály betartásával. A szervezet egy román magánjogi személy, politikamentes és vagyoni célok nélküli és az ilyenekre az alkalmazandó román törvénykezés hatása alatt áll.

4. cikkely - A szervezet meghatározatlan időre alakult.

 

II. FEJEZET - A SZERVEZET CÉLJA ÉS MŰKÖDÉSI TERÜLETE

5. cikkely - Az Erdélyi Genealógiai Társaság - amely egy non-profit szervezet, tehát nem haszonszerzési, pénzbeni és egyéb vagyonszerzési - célja:
- a genealógiai tudományos és oktatási általános és helyi hagyományok ápolása

- a tagok családkutatási tevékenységének a támogatása

- egy szervezett keret megteremtése a hivatásos és amatőr családkutatók részére

- egy genealógiai kis könyvtár és saját adatbázis megteremtése (szakkönyvek, mágneses hordozókon levő kiadványok, honlap, stb.)

- a genealógiai közlemények kiadásának, a régiek újra kiadásának segítése

- a tagság időszakos találkozóinak, a különböző konferenciák és családkutatási tudományos előadások megszervezése

- kapcsolatfelvétel és -tartás hasonló célú romániai és külföldi szervezetekkel

- más, jellegzetes programok lebonyolítása

- erdélyi családkutató központok létrehozása és működtetése

 

III. FEJEZET - A SZERVEZET VAGYONA

6. cikkely - A szervezet kezdeti vagyonát az alapítótagok által befizetett 10.000.000 lej alkotja, amelyet a következő források egészítenek ki:

a. az új tagok szervezetbe való belépési díja (az érvényes országos, havi minimálbérrel megegyező összeg), az 5o-es taglétszám eléréséig

b. a tagság éves tagdíja (legkevesebb 25 eurónak megfelelő lej)

c. a saját és a tagok közös kiadványainak értékesítéséből származó bevételek

d. különböző pályázatokon elnyert összegek

e. romániai és külföldi magánszemélyek pénzbeni adományai

7. cikkely - A szervezet vagyona csak az 5. cikkelyben megjelölt célokra használható. Minden, a célok megvalósítását nem szolgáló művelet semmisnek számít.

8. cikkely - A szervezet vagyona, az érvényes előírásoknak megfelelően megjelenik a könyvelésben. A pénzfölösleget romániai bankoknál nyitott számlákon kell őrizni, a törvényeknek megfelelően. A szervezet költségvetési tervet és éves mérleget készít, az előírásoknak megfelelően. A vagyonkezelést szakképesített személyzet végzi és az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi, időszakonként.

9. cikkely - A pénzügyi év egybeesik a kalendarisztikus évvel. Az első költségvetési év a szervezet hivatalos bejegyzésétől számítandó.

 

IV. FEJEZET - A SZERVEZET TAGJAI

10. cikkely - A szervezet tagjai:

- alapítótagok és utólag, a jelen alapszabályban leírtak szerint felvett tagok

- pártoló-tagok, a szervezet tevékenységét támogatók soraiból

- tiszteletbeli tagok

11. cikkely - A szervezet tagja lehet bárki, kinek kérését az alapszabály előírásainak megfelelően a közgyűlés elfogadta és aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

- ismeri és elfogadja a szervezet céljkitűzéseit

- támogatja anyagilag a szervezet müködését

- kifizeti a belépési- és az éves tagdíjat

12. cikkely - A tagoknak kötelességük az operatív vezetés hatáskörükbe eső felkéréseinek eleget tenni és résztvenni a közgyűlésen. A tagok, az alapítók kivételével legkevesebb 25 eurónak megfelelő lej éves tagdíjat fizetnek.

13. cikkely - A tagsági viszony a következő esetekben szűnik meg:

- ha valaki lemond tagságáról, a szervezet vezetőtanácsának értesítésével. A lemondás az értesítés iktatásától számított egy hónap után lesz érvényes.

- a tagok kizárhatók a Közgyűlésen jelenlevők 2/3-as arányú döntésével.

- a tagsági viszony megszűnése után, a kilépett/kizárt tagok nem követelhetnek részt a szervezet vagyonából.

 

V. FEJEZET - A SZERVEZET MŰKÖDÉSE

14. cikkely - Az Erdélyi Genealógiai Társaság az alapítótagok szabad társulásával létrejött önálló szervezet, céljai megvalósításához szükséges saját vagyonnal.

15. cikkely - A szervezet fontosabb testületei:

- a Közgyűlés

- az Elnök

- az Alelnök

- a Vizsgálóbizottság

A Közgyűlés a szervezet legfelső vezető szerve, melyet a tagok együttesen alkotnak, függetlenül attól, hogy alapítótagok-e vagy sem.

A választott testületek a Közgyűlésnek tartoznak beszámolási felelősséggel.

A Közgyűlés a következő esetekben üll össze:

- évente egyszer rendes/soros ülésre

- soronkivüli / rendkivüli ülésekre ahányszor szükséges, a tagok 1/3-ának, vagy a vezetőtanács 2/3-ának, illetve az alelnök kérésére azokban az esetekben amikor a megoldandó kérdések nem halaszthatók az első soros gyűlésig.

A közgyűlés határozatképes a tagság egyszerű többségének jelenlétében. Döntés-képtelenség esetén, a második összehíváskor a megjelentek számától eltekintve a Közgyűlés határozatképesnek számít.

A Közgyűlésekről jegyzőkönyv készül, melyet a jegyzőkönyv-vezető, az ülésvezető elnök és 3, a közgyűlés által erre a célra megbízott / hitelesítő tag ír alá.

16. cikkely - A tagok összehívása a kitűzött időpont előtt, legkevesebb 14 nappal történik, a napirend és lehetőség szerint a székházban hozzáférhető, megvitatandó anyagok (levélben, vagy fax-on való) közlésével. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendet és közgyűlés napját, óráját, valamint az összejövetel helyszínét. A szervezetről, illetve a szervezet rendezvényeiről szóló, mindennemű sajtóinformáció is hivatalos értesítésnek számít.

A tagok véleménye írásban / levélben is kérhető, az így hozott döntések egyenértékűek a közgyűlések határozataival, ugyanazon szavazati arányok betartásával. Ezekben az esetekben a vezetőtanács összesíti a válaszokat és közli az eredményt a tagokkal.

17. cikkely - A Közgyűlés munkálatait a vezetőtanács elnöke, vagy egy erre megbízott másik tag vezeti. A határozatokat nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozzuk. Szavazategyenlőség esetén a vezetőtanács elnökének döntése az irányadó. A határozatok a távol maradt tagokra is érvényesek.

18. cikkely - A közgyűlés egyszerű többséggel hozza döntéseit, a következő esetek kivételével:

- kizárás a szervezetből, amelyhez az ösztaglétszám 2/3-os egyetértése szükséges.

- a szervezet felszámolása vagy céljainak megváltoztatása, amelyhez az össztaglétszám 2/3-os egybehangzó szavazata szükséges.

A Közgyűlés feladatköre:

- megbeszéli és jóváhagyja a szervezet Alapszabályát valamint ennek módosításait.

- eldönti a szervezet megszűnését vagy egyesülését más szervezettel.

- elemzi a szervezet tevékenységét, jóváhagyja a terveket, az éves költségvetést.

- megválasztja, illetve visszahívja az Igazgatótanács és a Vizsgálóbizottság tagjait

- más, az alapszabályban rögzített feladatok.

17. cikkely - A szervezet irányítását az Igazgatótanács végzi, amely a közgyűlések közötti időszakban ennek határozatait hajtja végre.

A Vezetőtanácsnak 3 tagja van.

A titkársági feladatokat egy személy végzi.

18. cikkely - A Vezetőtanács feladatköre:

- irányítja és követi a szervezet tevékenységét

- kapcsolatokat tart más non-guvernamentális szervezettel, közhivatalokkal

- elkészíti a tervezeteket, a mérleget és beszámolókat

- jóváhagyja az utazási költségek elszámolását

Az igazgatótanács iratai szervezeti papíroknak számítanak.

Három igazolatlan hiányzás esetén az igazgatótanács tagjai lecserélhetők.

Az igazgatótanács elnöke a szervezetet képviseli a hatóságokkal és hivatalokkal fennálló kapcsolatokban, a törvényhatóságok és más jogi személyek előtt.

19. cikkely - A Vizsgálóbizottság:

- tagjait a közgyűlés választja.

- éves küldetésre megválasztott 3 tagból áll

Feladatköre:

- ellenőrzi a szervezet gazdasági tevékenységét és erről beszámol a közgyűlésnek

- ellenőrzi a szervezet pénzügyi alapjait és az alkalmazottak ilyen irányú tevékenységét

A vizsgálóbizottség tagjai résztvehetnek a szervezet gyülésein, de az igazgatótanácsban nincs szavazati joguk.

20. cikkely - A szervezet Elnöke:

Az Elnök a szervezet végrehajtó vezetője és az alapszabály szerinti, hatáskörébe tartozó feladatkört látja le. A közgyűléstől kaphat más megbizást is.

A szervezetet jogi- vagy fizikai személyekkel szemben csak az elnök aláírásával lehet elkötelezni. Ha vagyoni kérdések is felmerülnek, illetve a szervezet pénz-alapjai is érintettek, a megfelelő iratokat a könyvelő is aláírja.

A jogi elkötelezettséggel is járó iratokat a szervezet bedolgozó jogásza is láttamozza.

21. cikkely - Az Elnök fontosabb felatköre:

- megszervezi és vezeti a szervezet tevékenységét, a programok és tervek elvégzését a közgyűlés és az igazgatótanács határozatainak értelmében, ezekről időszakonként beszámolókat készít és előterjeszti őket.

- az érvényes rendelkezéseknek megfelelően összeállítja és az igazgatótanácsban elfogadásra előterjeszti a Szervezési és müködési szabályzatot.

- jóváhagyja a Belső Rendszabályt és ellenőrzi ennek betartását.

- biztosítja a szervezet egész tevékenységében az érvényes törvényi rendelkezések bevezetését és az alkalmazandó szabályozások betartását.

- összehívja az igazgatótanácsot, előkészíti a napirendet, részt vesz a megvitatásra kerülő dokumentumok összeállításában, ellemzi a kitűzött célok megvalósítását.

 

VI. FEJEZET - ALAPSZABÁLYMÓDOSÍTÁS, A SZERVEZET MEGSZŰNÉSE, ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

22. cikkely - Az Alapszabály módosítása és a szervezet megszűnése csak az érvényes törvények és a jelen szabályzat előírásainak betartásával lehetséges.

Ha a bármely esemény bekövetkeztekor érvényes törvények nem rendelkeznek másképp, a következő események a szervezet megszűnéséhez vezetnek:

- a szervezet céljait nem lehet megvalósítani

- a szervezet fizetésképtelenség miatt nem folytathatja működését

- a közgyűlés ilyen irányú határozata

- más, a törvényekben szereplő esetek.

23. cikkely - A szervezet megszűnéskori vagyona, az akkor érvényben levő törvényes előírá-soknak megfelelően, a közgyűlés határozata alapján, 2/3-os szavazattöbbséggel átadandó a Kovászna megyei, Sepsiszentgyörgy, Kós Károly u. 10 sz. alatt bejegyzett Székely Nemzeti Múzeum Alapítványnak.

24. cikkely - A szervezetnek saját bélyegzője és azonosítója van, amelyek román és magyar nyelven tartalmazzák a szervezet nevét, megalakulási évét és helységét, az ország nevét.

25. cikkely - Jelen alapszabály értelemszerűen kiegészül a romániai magánjogi személyekre vonatkozó törvények előírásaival.

 

Aláírások: Kocs János

Kocs Irén

Nagy István-Zsolt

Nagy Annamária

Kocs András

Módosítás dátuma: 2013. április 16. kedd, 09:07